نوشته‌ها

مختصری با تایپ آشنا شویم!

نوشتن از دیر باز توسط انسان انجام می شده است.

گاهی به صورت شمایلی هایی بر روی پوست حیوانات یا دست نوشته هایی به خط باستان و خطوط میخی و… به هر حال انسان همواره سعی می کرده است

که آنچه را در ذهن دارد برای انتقال به دیگران بنویسد و نوشتن هم در طول تاریخ به مرور زمان با پیشرفت و رشد جوامع بشری رشد کرد و تا به امروز هم هم چنان در حال رشد و تغییر می باشد.

زمانی مجبور بودند که با قلم بر روی کاغذ بنویسند و چه کتاب هایی که کاتبان شبانه روز می نشستند و با دستان خود آن ها را می نوشتند و به اصطلاح تکثیر می کردند. ادامه مطلب