نوشته‌ها

مقاله نویسی یکی از راه های موثر برای انتقال دانش و آموخته های خود به دیگران می باشد.

با نوشتن یک مقاله می توان علاوه بر این که به تمرین دانسته ها و مهارت های خود پرداخت به گسترش و پیشرفت خود در زمینه های پژوهشی کمک کرد.

البته مقاله نویسی خودش دارای ضوابط و شرایط خاصی است که بهتر است با آن ضوابط آشنایی داشت.

برای نمونه مقاله باید علاوه بر این که از بخش بندی مناسبی برخوردار باشد از پیچیدگی به دور بوده و دانش و آموخته ها را با زبانی شفاف و سلیس و روان توضیح دهد.

همچنین مقاله ای می تواند موثر واقع شود که دارای نتیجه گیری درست و منطقی باشد و بتواند سوالی را که در ابتدای مقاله پرداخته می شود به خوبی پاسخ دهد.

در ادامه با تعریف مقاله و جایگاه و ارزش و اهمیت مقاله در بین دانش آموزان و دانشجویان و همچنین تاثیر آن بر جامعه آشنا خواهیم شد. ادامه مطلب